Подови настилки ООД обявава процедура "Открит избор"


Подови настилки ООД със седалище в гр. Своге и адрес на управление: гр. Своге, ул. Бисер No 5, адрес за кореспонденция: гр.София, ул.Кукуш No 2, ет. 3, сграда Телеком, тел.: 02/ 9208440, факс: 02/ 9208441, e-mail: office@podovinastilki.com, лице за контакт: Даниела Александрова Иванова, на длъжност Асистент, тел.: 02/9208440, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ No 4МС - 02 – 132/27.04.2012 г. обявява процедура за определяне на изпълнител - Открит избор
с обект : “Консултиране, внедряване и персонализиране на ERP система, съобразно нуждите на Подови настилки ООД". Пълният текст на обявата, пояснителния документ и документацията за провежданата процедура можете да намерите в секцията Downloads.